Tietosuojakäytäntö

Olemme tallentaneet asiakastietosi rekisteröidessäsi tuotteen verkkosivuillamme.

Siksi ilmoitamme tietosuoja-asetuksen1 artiklassa 13 edellytetyt tiedot.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Gorenje Group Nordic A/S (ASKO) on sinusta rekisteröimiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä. Yhteystietomme:

Gorenje Group Nordic A/S
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3.
2600 Glostrup
Y-tunnus: 56216111
Puhelinnumero: 36721144
Sähköpostiosoite: marketing@gorenjegroup.com

Olemme valinneet tietosuojavaltuutetun. Hänen yhteystietonsa:

Gorenje Group
Sähköpostiosoite: privacy@connectlife.io

2. Henkilötietojen käsittelemisen tarkoitus ja oikeudelliset perusteet

Kerättyjä asiakastietoja käytetään asiakaspalvelutarkoituksiin esimerkiksi ylimääräisen takuun takaamiseksi ja/tai kampanjalahjojen lähettämiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 pykälään b, jonka mukaan henkilötietojen käsitteleminen on sallittu laissa, jos se on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi.

Lisäksi käsittelemme näitä henkilötietoja, jotta ASKO antaa Trustpilot-ilmoituksia. Tällainen käsitteleminen perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 pykälään f, jonka mukaan henkilötietojen käsitteleminen on sallittu laissa, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän laillisen intressin vuoksi, elleivät rekisteröidyn intressit ja oikeudet henkilötietojen suojaamiseen ole ensisijaisia.

Käsittelemisen perusteena olevat lailliset intressit liittyvät käyttäjätietoihin ja ASKOn mahdollisuuksiin arvioida ja kehittää tuotteita sekä palveluita.

3. Henkilötietojen vastaanottaja

Luovutamme henkilötietosi seuraavalle tietojen käsittelijälle:

AV studio d.o.o.
Vojkova 52
Ljubliana
Slovenia
Puhelinnumero: +386 1 530 78 34

4. Tietojen säilyttämisen kesto

Säilytämme asiakastietoja niin kauan kuin se täyttämänne rekisteröinnin kohdalla on tarpeellista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi takuun, kampanjan ja/tai reklamaatioajan kestoa. Mikäli olette tilanneet uutiskirjeen, asiakastiedot poistetaan vasta kun uutiskirje perutaan. 

5. Velvollisuus luovuttaa henkilötiedot

Asiakastietoja ei ole velvoitettu ilmoittamaan. Asiakastietojen rekisteröinti on kuitenkin edellytys ylimääräisen takuun ja/tai lahjakampanjan saamiseksi.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on useita tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia henkilötietojensa käsittelemiseen.

Jos haluat hyödyntää oikeuksiasi, ota yhteys meihin. Sinulla on seuraavat oikeudet:

• Oikeus tutustua tietoihisi (tietojensaamisoikeus)

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietojasi käsittelemme, ja saada muitakin tietoja.

• Oikaisemisoikeus (oikaiseminen)

Sinulla on oikeus saada henkilötietojesi virheet korjattua.

• Oikeus poistaa

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua jo ennen kuin ne poistetaan käytäntömme perusteella.

• Oikeus rajoittaa käsittelemistä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä. Jos sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä, käsittelemme (säilyttämistä lukuun ottamatta) henkilötietojasi vain suostumuksellasi, paitsi jos niitä tarvitaan vaatimuksen esittämiseen oikeudessa tai sellaista vastaan puolustauduttaessa tai suojattaessa henkilöä tai yhteiskunnan kannalta tärkeitä intressejä.

• Oikeus esittää vastalause

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa lakiin perustuvaa tai meidän toimestamme tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelemistä.

• Oikeus siirtää tiedot (tietojen siirtäminen)

Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa saada sinusta rekisteröidyt henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä saada ne siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

7. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus Datatilsynet-virastolle. Datatilsynet-viraston yhteystiedot ovat sen sivustolla osoitteessa www.datatilsynet.dk.

1Euroopan parlamentin ja neuvoston 27.4.2016 antama asetus (EU) 2016/679 fyysisten henkilöiden suojaamisesta henkilötietoja käsiteltäessä, tällaisten tietojen vapaasta vaihtamisesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. Artiklan 13 kohdassa 1 säädetään, että rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle tietoja tämän henkilötietojen keräämisestä.

ASKO, yritys sitoutuu tarjoamaan yritysten verkkopalveluja ja -ratkaisuja käyttäville rekisteröidyille henkilötietojen riittävän luottamuksellisuus-, saatavuus- ja koskemattomuustason.

Kerätyt henkilötiedot ja henkilötietojen käsittely suoritetaan asianmukaisia fyysisiä ja loogisia turvatoimia noudattaen. Jos henkilötietoja kerätään ja käsitellään suostumuksella, tietoja käsitellään siihen saakka, kunnes rekisteröity ilmoittaa yritykselle selkeästi peruuttavansa suostumuksensa.

Mitään kerättyjä henkilötietoja ei siirretä mihinkään kolmanteen maahan.

Kaiken pääsyn henkilötietoihin hyväksyy Gorenje GSI, d.o.o. -yritys, ja ne ovat saatavilla vain valtuutetulle henkilöstölle. Tallennetuille henkilötiedoille ei suoriteta automaattista käsittelyä tai profilointia.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen hallinnasta ja käsittelystä, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy@connectlife.io.

Kaikkien henkilötietojen käsittelyyn liittyvien väärinkäytösten osalta, jotka koskevat Gorenje GSI, d.o.o.:n henkilötietojen käsittelyä ja hallintaa, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun henkilötietoviranomaiseen:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

ASKO sitoutuu tarjoamaan kaikille rekisteröidyille henkilötietojen riittävän suojauksen, saatavuuden ja eheyden käytettäessä yrityksen verkkopalveluja ja -ratkaisuja.

Henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä käytetään riittäviä fyysisiä ja loogisia turvatoimia. Jos henkilötietoja kerätään ja käsitellään suostumuksella, tietoja käsitellään niin kauan, kunnes rekisteröity ilmoittaa yritykselle selkeästi suostumuksen peruuttamisesta.

Mitään kerättyjä henkilötietoja ei siirretä mihinkään kolmansiin maihin.

ASKO hyväksyy kaikki käyttöoikeudet henkilötietoihin, ja ne ovat ainoastaan valtuutetun henkilöstön saatavilla. Tallennetuille henkilötiedoille ei suoriteta mitään automatisoitua käsittelyä tai profilointia.

Jos sinulla on henkilötietojen hallintaan ja käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy@connectlife.io

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä väärinkäytöksissä ASKOn henkilötietojen käsittelyn ja hallinnan osalta voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.